Privacy Policy

Privacyverklaring

Welkom bij IFM Systems en dank voor het gebruik maken van onze diensten. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij nemen de bescherming ervan serieus. Wanneer u contact met ons opneemt of diensten bij ons afneemt, laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Wij zijn verplicht u te informeren wat met uw gegevens gebeurt, met welk doel ze worden verzameld en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan om de tijd te nemen om deze pagina te lezen.

De termen die in deze Privacyverklaring worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden die toegankelijk zijn bij IFM Systems, tenzij anders gedefinieerd in deze Privacyverklaring.

Wij zetten ons in om alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt voor het gebruik van onze dienstverlening, te beveiligen en met zorg te bewaren. Deze Privacyverklaring heeft als doel u een duidelijk beeld te geven van hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om uw persoonsgegevens te beschermen, de rechten die u hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over uw gegevens en de bescherming van uw privacy. In deze Privacyverklaring komen de volgende gegevens aan bod:

 • De contactgegevens van IFM Systems;
 • De definitie van ‘persoonsgegevens’;
 • Toepasselijkheid van onze privacyverklaring;
 • Welke persoonsgegevens IFM Systems verzamelt en gebruikt;
 • Hoe wij omgaan met persoonsgegevens van minderjarigen;
 • De reden waarom uw gegevens worden verzameld als u gebruik maakt van onze diensten;
 • Hoe IFM Systems de persoonsgegevens verzamelt en gebruikt;
 • Bewaren van uw persoonlijke informatie en beveiliging ervan;
 • Vertrouwelijkheid en verstrekken van persoonsgegevens aan derden;
 • Links naar andere websites;
 • Hoe u contact kunt opnemen met IFM Systems;
 • Wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Contactgegevens van IFM Systems

Naam organisatie:        IFM Systems

Adres:                          Oranje Nassaulaan 23, 8019 ZA Zwolle

KvK-nummer:               000040099423

Contactpersoon:           Davies Thomas

E-mail:                         info@ifmsystems.nl
telefoonnummer:          +31 (0)
653785603.

Website:                     https://ifmsystems.nl/

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen persoonsgegevens:

 • die u aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;
 • persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;
 • persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.

Toepasselijkheid van onze privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke informatie die we van u verzamelen, wanneer u deze aan ons geeft, zoals contactgegevens, wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, wanneer andere bronnen die aan ons geven of wanneer u op een andere wijze contact met ons hebt. Deze privacyverklaring legt ook uit hoe we uw persoonlijke informatie beveiligen, hoe en waarom we uw persoonlijke informatie delen, hoe u er inzage kunt krijgen en hoe u kunt bepalen welke informatie we van u verzamelen.

Welke persoonsgegevens IFM Systems verzamelt en gebruikt

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens en deze worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Wij komen aan uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, een contact- en/of inschrijfformulier invult, ons een e-mail stuurt en/of gebruik maakt van onze diensten. Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens.

Via het contactformulier:

 • Voor- en achternaam ter identificatie van de gebruiker en voor IFM Systems;
 • Telefoonnummer: zodat uitsluitend IFM Systems via deze weg contact kan opnemen met Gebruikers.
 • E-mailadres: voor communicatiedoeleinden tussen Gebruikers en IFM Systems met betrekking tot de diensten;
 • Bedrijfsnaam ter identificatie van de mogelijke klanten;
 • Land om onze diensten op de juiste wijze aan te bieden;
 • Automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, type browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. We verzamelen en genereren ook gegevens op basis van uw gebruik van IFM Systems., zoals de pagina’s die u heeft bezocht, de pagina’s die u voor en na uw bezoek aan IFM Systems bezoekt, de zoektermen die worden gebruikt en hoe vaak u onze website gebruikt. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid.
 • U kunt zelf bepalen welke gegevens u aan ons verstrekt. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat wij pas aan een verzoek kunnen voldoen als we meer gegevens van u ontvangen. In dat geval zullen we u hierover apart informeren. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat wij uw vraag of verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen of dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten.

Hoe wij omgaan met (persoons)gegevens van minderjarigen

IFM Systems heeft niet het oogmerk om middels haar diensten, gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit is wel mogelijk, indien de minderjarige toestemming heeft van zijn ouders of voogd. We kunnen echter niet exact controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u als ouder/voogd van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ifmsystems.nl. De betreffende informatie zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

De reden waarom uw gegevens worden verzameld als u gebruik maakt van onze Diensten

Als u ervoor kiest om van onze diensten gebruik te maken, dan gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot deze Privacyverklaring. De persoonsgegevens die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de diensten. Wij zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve (eventueel) zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Uw informatie zal ook worden verzameld om contact met u op te nemen, u eventueel van offertes of opdrachtbevestigingen te voorzien en om onze diensten te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante zaken. Daarnaast zullen uw gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van betalingen of om u te informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten. Alle informatie die u met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard.

Uw gegevens worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

IFM Systems verwerkt uw persoonsgegevens om uw identiteit te verifiëren en u toegang te geven tot onze diensten. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben en te voldoen aan onze wettelijke verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de gegevens die we verwerken te beschermen.

We verwerken uw persoonsgegevens zodat we u onze diensten kunnen aanbieden. Het doel van onze diensten is om data te verzamelen en deze in een (software)systeem te implementeren namens onze (zakelijke) klanten. Wij maken complexe technologieprojecten eenvoudig voor organisaties in onder andere de facilitaire sector. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.

IFM Systems analyseert informatie over de wijze waarop u onze website en diensten gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie bevat zowel onderzoeksdata als statistieken. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om deze informatie te analyseren, bijvoorbeeld om problemen met onze website op te kunnen lossen.

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze belastingverplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om fraude en andere illegale of onwenselijke activiteiten te voorkomen en op te sporen. We kunnen uw persoonsgegevens bovendien gebruiken om onze rechten of rechten van anderen, te beschermen of uit te oefenen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.

Hoe IFM Systems de persoonsgegevens verzamelt en gebruikt

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze diensten kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. De informatie die wij vragen wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

De website maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen om u te identificeren.

Hieronder is de koppeling naar de Privacyverklaring van onze externe dienstverlener die door de website wordt gebruikt:

 

Bewaren van uw persoonlijke informatie en beveiliging ervan

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Dat is nodig in geval van een wettelijke verplichting, zoals voor het doen van belastingaangifte.

IFM Systems maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Vertrouwelijkheid & verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Wij kunnen om de volgende redenen bedrijven en personen in dienst nemen:

 • Om onze diensten te vergemakkelijken;
 • Om de dienst namens ons te verlenen; of
 • Om service gerelateerde diensten uit te voeren.

We delen jouw gegevens met de volgende derden, onze verwerkers: IFM Systems blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Hosting van onze website;
 • Mailservers;
 • Google Analytics Pixel, voor de analyse van bezoekgegevens de website.

Verder delen we uw persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om betalingen te incasseren, fraude te onderzoeken en te voorkomen, onze diensten te optimaliseren of data te analyseren.

We kunnen ook uw persoonsgegevens met autoriteiten delen voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met toezichthouders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervolging van strafbare feiten en fraude. We kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten en eigendommen van derden. Denk ook aan professionele adviseurs als we juridisch advies nodig hebben.

Links naar websites van derden

Deze Privacyverklaring betreft uitsluitend de activiteiten van de website. Andere sites (inclusief de sites waarnaar wij vanaf onze website linken, en websites of services die wij samen met derden bieden) kunnen hun eigen beleidsbepalingen hebben, waarover wij geen controle hebben en die niet onder deze Privacyverklaring vallen.

Hoe u contact kunt opnemen met IFM Systems

Wij staan u graag te woord indien u vragen heeft met betrekking tot toegang tot en wijziging van, en toevoegingen aan of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onze richtlijnen voor gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Als u opmerkingen heeft over deze website, kunt u een e-mail sturen aan info@ifmsystems.nl of telefonisch contact opnemen: +31 (0) 653785603.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. U wordt dus geadviseerd om deze pagina regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.


Cookiebeleid IFM Systems

Wij gebruiken cookies op de website om uw ervaring te verbeteren wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Cookies zijn bestanden die bepaalde informatie op uw computer opslaan. Wanneer u via uw computer onze website bezoekt, is het mogelijk dat wij een cookie op uw computer plaatsen die bepaalde informatie bijhoudt, zodat uw computer bij uw volgende bezoek aan de website automatisch herkend wordt.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel voor de werking van onze website. Zij stellen u in staat om door onze website te navigeren en gebruik te maken van de functies die erin zijn opgenomen.

Analytische of statistische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te controleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de website bezoeken en welke pagina’s worden bezocht. Wij gebruiken deze informatie om onze website en diensten te verbeteren.

IFM Systems gebruikt alleen analytische en technische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Links naar websites van derden

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van social media buttons. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Wij gebruiken de social media button van LinkedIn. Lees de privacyverklaring van LinkedIn om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies blokkeren of verwijderen

Wilt u cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kunt u daarvoor kiezen in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u eerst onze cookies te verwijderen in uw webbrowser bij de instellingen.

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zou onze website minder goed kunnen werken. Desgewenst kunt u de cookies selectief uitschakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen.

Heeft u vragen over ons cookiebeleid? Laat het ons weten per e-mail: info@ifmsystems.nl

WRITE TO US

Get in contact