Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN IFM SYSTEMS

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van IFM Systems (hierna te noemen “IFM Systems”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming te Zwolle. IFM Systems is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000040099423.

Deze Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 1 november 2021 van toepassing op ieder gebruik van de diensten (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie), op alle diensten die door IFM Systems worden aangeboden en op alle overeenkomsten die IFM Systems aangaat voor het gebruik van de website en de geleverde of nog te leveren diensten.

Met het gebruiken of bezoeken van de website of andere diensten van IFM Systems (hierna gezamenlijk te noemen de “dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. De dienst is in eigendom en in beheer van IFM Systems. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt u de dienst niet of bezoekt u de website niet.

Wij proberen deze Algemene Voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en beschikbaar te stellen voor iedereen die gebruik maakt van onze diensten. Mocht u toch tegen problemen aanlopen of vragen hebben over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via de gebruikelijke kanalen: per e-mail (info@ifmsystems.nl) of telefonisch, +31 (0) 653785603). Wij staan u graag te woord.

Hierna komen de volgende onderwerpen aan bod:

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Aanbiedingen

Artikel 4 Prijs en betaling

Artikel 5 Duur en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 6 Aanneming en uitvoering van de opdracht

Artikel 7 Acceptatie en testen

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

Artikel 9 Samenwerking en informatieplicht

Artikel 10 Termijnen

Artikel 11 Ontbinding en beëindiging (door opzegging)

Artikel 12 Wijziging en meerwerk

Artikel 13 Voorbehoud van eigendom en rechten, opschorting

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Artikel 16 Privacy en gegevensverwerking

Artikel 17 Risico-overgang

Artikel 18 Intellectuele eigendom

Artikel 19 Beveiliging

Artikel 20 Back-up

Artikel 21 Overdracht van rechten en verplichtingen

Artikel 22 Vrijwaring

Artikel 23 Toepasselijk recht, geschillen en overige bepalingen

 

Artikel 1 Definities

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Algemene voorwaarden – deze algemene voorwaarden.

IFM Systems – de opdrachtnemer die namens de klant een opdracht uitvoert en oplevert.

Klant (of ‘de klant’) – Een rechtspersoon die zich middels een overeenkomst verbindt met IFM Systems en voor welke een overeenkomst van opdracht wordt uitgevoerd.

Partijen – IFM Systems en de klant gezamenlijk.

Overeenkomst – een overeenkomst tussen een klant en IFM Systems voor het afnemen van diensten.

Meerwerk – werkzaamheden in het kader van het uitvoeren van een specifieke opdracht voor de klant, die niet vallen binnen de overeenkomst tussen de klant en IFM Systems.

Gebrek – het substantieel niet voldoen van de software aan de door IFM Systems uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Andere fouten, zoals kleine bugs, zijn geen reden voor de klant om de software niet te accepteren. Bovendien dient het bestaan van een fout aantoonbaar te zijn om te kunnen spreken van een Gebrek.

Milestone – een peilmoment gedurende de uitvoering van de opdracht, waarop partijen de voortgang bespreken.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
  overeenkomsten waarbij IFM Systems diensten onder welke benaming dan ook aan klant levert.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is uitgesloten.
 4. Indien en voor zover IFM Systems producten of diensten van derden aan de klant ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen IFM Systems en klant met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door IFM Systems aan klant is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen.
 5. In afwijking van artikel 2.4 komt aan klant geen beroep toe op een nalaten van IFM Systems om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
 6. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en IFM Systems om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing
  worden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. IFM Systems
  en zullen samen naar een oplossing zoeken, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, geldt in geval van tegenstrijdigheid van tussen partijen gemaakte afspraken, hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden. Het voornoemde geldt niet indien partijen schriftelijk uitdrukkelijk en onder verwijzing naar deze voorwaarden daarvan zijn afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit hoofdstukken van deze voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in een eerder hoofdstuk, tenzij uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van IFM Systems zijn vrijblijvend, tenzij door IFM Systems schriftelijk anders is aangegeven.
 2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan IFM Systems verstrekte gegevens waarop IFM Systems zijn aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten.

Artikel 4 Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere product- of dienstspecifieke door de overheid opgelegde heffingen. Alle door IFM Systems kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s overeengekomen bedragen dienen door klant in euro’s te worden voldaan.
 2. IFM Systems hanteert voor opdrachten in Nederland een uurtarief van € 105,00 excl. BTW en voor buitenlandse opdrachten een uurtarief van € 125,00 excl. BTW. Voormelde tarieven zijn exclusief bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten.
 3. Indien de partijen een vaste prijs voor de oorspronkelijke diensten hebben afgesproken, zijn de kosten voor meerwerk zoals omschreven in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden daar niet bij inbegrepen.
 4. Aan een door IFM Systems afgegeven begroting kan de klant geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 5. Facturering vindt plaats na voltooiing van de opdracht. Betaling van de facturen van IFM Systems dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 6. Als de klant een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de klant aan IFM Systems kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien IFM Systems een overeenkomst van opdracht aangaat ter uitvoering van één opdracht waar meerdere rechtspersonen bij betrokken zijn als opdrachtgever, is elk van die rechtspersonen tegenover opdrachtnemer hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
 8. IFM Systems maakt gebruik van de diensten van derden voor het leveren van software. De klant betaalt een licentievergoeding voor het gebruik daarvan aan De rechten, plichten en aansprakelijkheid bij het gebruikmaken van de software ligt bij Gfacility.
 9. Met betrekking tot de door IFM Systems verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van IFM Systems volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.
 10. Bij een periodieke betalingsverplichting van klant is IFM Systems bevoegd conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Voorziet de overeenkomst niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot aanpassing van de prijzen of tarieven, dan mag IFM Systems schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aanpassen. Indien de klant in dat laatste geval niet akkoord gaat met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de
  nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zullen treden.
 11. Partijen leggen in de overeenkomst de datum of data vast waarop IFM Systems de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. Indien IFM Systems in verzuim verkeert, is toestemming voor het opschorten van betaling niet vereist.
 12. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig heeft voldaan, dan is de klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.
 13. Blijft de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan IFM Systems de vordering uit handen geven. In dat geval is klant naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van IFM Systems onverlet.

Artikel 5 Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur. Indien zulks ontbreekt, geldt de duur steeds voor één jaar.
 2. Na het verstrijken van de initiële contractperiode wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. Na de eerste verlenging kan klant de overeenkomst maandelijks opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. IFM Systems kan de overeenkomst na de eerste verlenging opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Kortingen zijn alleen van toepassing op de initiële contractperiode en komen bij een verlenging te vervallen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Aanneming en uitvoering van de opdracht

 1. De klant neemt contact op met IFM Systems via de daarvoor beschikbare kanalen (bijvoorbeeld per e-mail, per telefoon of per contactformulier via de website).
 2. IFM Systems neemt op wat de wensen van klant zijn en komt met een voorstel hoe de opdracht uitgevoerd zal worden. De klant kan in overleg met IFM Systems aanpassingen/aanvullingen aanbrengen.
 3. Op basis van de wensen levert IFM Systems een offerte en projectplan aan klant, waarin een aantal ‘milestones’ worden opgenomen. Bij elke milestone vindt een evaluatie plaats om te peilen of aan de wensen van de klant wordt voldaan. Er wordt een indicatie overlegd over de duur van het project. Klant is gehouden schriftelijk de offerte te accorderen, waarna IFM Systems zal starten met de opdracht.
 4. Indien tijdens de evaluatie blijkt dat klant niet tevreden is met de (reeds) uitgevoerde opdracht, treden partijen in overleg om tot een overeenstemming te komen hoe de opdracht naar de wens van de klant kan worden uitgevoerd. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, is klant gerechtigd in redelijkheid kosteloos de overeenkomst op te zeggen.
 5. IFM Systems levert de dienst aan klant als gevolg waarvan een overeenkomst wordt gesloten. Alle diensten van IFM Systems worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst IFM Systems uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaalbaarheid in de overeenkomst is omschreven.
 6. IFM Systems is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen
  wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van IFM Systems.
 7. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is IFM Systems steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere
  personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

Artikel 7 Acceptatie en testen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat de klant na levering een acceptatietest uitvoert. Als partijen hier niets over hebben afgesproken accepteert de klant de software ‘as is, where is’.
 2. Als partijen een acceptatietest overeenkomen, wordt deze test uitgevoerd in overeenstemming met artikel 7.3-7.7.
 3. De acceptatietest wordt binnen 14 dagen na levering uitgevoerd. Tijdens de acceptatietest gebruikt de klant de software niet voor operationele doeleinden. Voorts verleent de klant zijn volledige medewerking om de test te laten uitvoeren, bij gebreke waarvan IFM Systems ervan uit mag gaan dat de klant akkoord gaat met de opgeleverde producten.
 4. Als de acceptatietest gebreken in de software aantoont, zal de klant IFM Systems hier schriftelijk over informeren en een duidelijke beschrijving van de gebreken geven. IFM Systems streeft er zo veel mogelijk naar om de gebreken zo snel mogelijk te herstellen.
 5. Nadat IFM Systems de gemelde gebreken heeft hersteld, voert de klant opnieuw een acceptatietest uit. Tenzij partijen anders hebben afgesproken, wordt de test opnieuw binnen 14 dagen uitgevoerd.
 6. Als de gebreken na de stappen beschreven in artikel 6.4 en 6.5 niet zijn hersteld, mag de klant de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) ontbinden.
 7. Het product wordt geaccepteerd indien:
  1. de testperiode is verstreken en de klant binnen de testperiode geen gebreken heeft gemeld bij IFM Systems;
  2. de klant gebreken heeft gemeld bij IFM Systems, maar deze zijn binnen de afgesproken termijn gerepareerd, tenzij de klant resterende gebreken bij IFM Systems heeft gemeld tijdens de tweede testperiode;
  3. de klant heeft de software in gebruik genomen voor operationele doeleinden;
  4. IFM Systems schriftelijk een melding van acceptatie ontvangt van de klant.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid

 1. Klant en IFM Systems dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt,
  zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn
 2. Klant erkent dat de door of via IFM Systems ter beschikking gestelde programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van IFM Systems, zijn
  toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

Artikel 9 Samenwerking en informatieplicht

 1. Als onderdeel van uitvoering van de opdracht zullen partijen ten minste één contactpersoon aanwijzen met voldoende kennis van de gevraagde diensten.
 2. Indien IFM Systems werk uitvoert op locatie bij de klant, zal de klant toegang verlenen tot alle voorzieningen die hierbij redelijkerwijs nodig zijn (bijvoorbeeld werkruimtes, internettoegang, benodigde licenties voor software van derden, etc.).
 3. De klant geeft IFM Systems alle informatie die redelijkerwijs nodig is voor uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Als IFM Systems mogelijke tegenstrijdigheden opmerkt of relevante informatie mist, zal IFM Systems dit met de klant bespreken.

Artikel 10 Termijnen

 1. IFM Systems streeft er altijd naar om binnen de afgesproken termijnen die in de overeenkomst zullen worden opgenomen, te leveren. Partijen onderschrijven echter dat tijdige levering een gezamenlijke inspanning is die afhankelijk is van de inzet en beschikbaarheid van beide partijen. De omstandigheden van het geval kunnen ertoe nopen dat van de afgesproken termijnen kan worden afgeweken. Het uitgangspunt is daarom dat de overeengekomen (lever)data geen fatale termijnen zijn, maar een indicatie. Indien partijen wensen een specifieke termijn wel als fataal aan te merken, zullen zij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 2. Als één der partijen vermoedt dat een termijn waarschijnlijk zal worden overschreden, bespreekt die partij de gevolgen voor de planning met de andere partij.
 3. Met betrekking tot de levering is IFM Systems alleen in verzuim na ingebrekestelling en na het verstrijken van een redelijke hersteltermijn, in overeenstemming met artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden. Als IFM Systems een fatale termijn overschrijdt, is een ingebrekestelling niet nodig. IFM Systems is dan automatisch in verzuim, tenzij het overschrijden van de termijn te wijten is aan de klant (bijvoorbeeld in geval van te weinig beschikbare personeel of vanwege storingen die niet te wijten zijn aan IFM Systems).
 4. Als de uitvoering van de overeenkomst uit meerdere fasen bestaat, kan IFM Systems het begin van een fase uitstellen tot de klant de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd. IFM Systems zal de klant hierover tijdig informeren.

Artikel 11 Ontbinding en beëindiging (door opzegging)

 1. De klant mag de overeenkomst ontbinden als IFM Systems in verzuim is. Verzuim treedt in conform de artikelen 6:81 – 6:83 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. IFM Systems mag de overeenkomst ontbinden als de klant in verzuim is.
 3. In geval van ontbinding ontstaan er ongedaanmakingsverbintenissen voor alle diensten die nog niet geleverd zijn op het moment van ontbinding. Betalingen die de klant voor deze diensten heeft gedaan, worden gecrediteerd. Betalingsverplichtingen van de klant en alle
  verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De betalingsverplichting voor diensten die al zijn geleverd, blijft in stand en worden direct opeisbaar, tenzij de diensten ten tijde van de levering niet voldeden aan de overeenkomst.
 4. Elke partij mag de overeenkomst schriftelijk zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:
 5. er wordt voor de andere partij een verzoek tot faillietverklaring ingediend;
 6. de andere partij wordt geliquideerd of opgeheven, behalve bij reorganisatie of een fusie van ondernemingen;
 7. er is een (directe of indirecte) verandering in de beslissende zeggenschap binnen de andere partij en als gevolg daarvan kan niet redelijkerwijs van de andere partij worden verwacht dat deze de overeenkomst nakomt.
 8. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan uitsluitend op de gronden die in deze Algemene Voorwaarden worden genoemd tussentijds worden beëindigd. Als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, mag elke partij de overeenkomst met een redelijke opzegtermijn en opgave van redenen beëindigen conform artikel 7:408 Burgerlijk Wetboek. Opzegging vindt uitsluitend schriftelijk plaats en geschiedt bij voorkeur gemotiveerd.
 9. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. IFM Systems zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 10. In samenhang met artikel 6.4 van deze Algemene Voorwaarden, is de klant gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wel een overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen. Het voornoemde gebeurt in goed overleg tussen partijen.

Artikel 12 Wijziging en meerwerk

 1. De reikwijdte van de overeenkomst beperkt zich tot levering van de diensten die zijn beschreven in de overeenkomst tussen partijen.
 2. IFM Systems voert alleen diensten of werk uit buiten de afgesproken reikwijdte (“meerwerk”) indien de klant hiertoe verzoekt. Het voornoemde wordt te allen tijde schriftelijk bevestigd. Partijen bespreken vooraf een tarief voor het uit te voeren meerwerk. Als er geen prijs is overeengekomen, rekent IFM Systems het op dat moment gangbare tarief. IFM Systems is niet verplicht een verzoek voor meerwerk te accepteren en wij zijn gerechtigd meerwerk als een aparte (nieuwe) overeenkomst te beschouwen.
 3. Veranderingen in de reikwijdte of inhoud van de overeenkomst kunnen de afgesproken leverdata en termijnen beïnvloeden. Door IFM Systems aangegeven nieuwe
  (leverings)termijnen en (oplever)data zoals genoemd in artikel 10 vervangen de eerdere. Partijen bespreken de invloed van die veranderingen op de verdere planning en zullen de planning indien nodig in overleg aanpassen.
 4. Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal IFM Systems de klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra
  werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 13 Voorbehoud van eigendom en rechten, opschorting

 1. Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van IFM Systems totdat alle bedragen die klant op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan IFM Systems zijn voldaan. Een klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van IFM Systems mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming, indien dat recht ter zake voor IFM Systems gunstigere bepalingen bevat.
 3. Rechten worden in voorkomend geval aan klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 4. IFM Systems kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan IFM Systems verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 14 Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van IFM Systems wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van IFM Systems, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan IFM Systems zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door klant aan IFM Systems is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of
  telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (viii) algemene vervoersproblemen.
 2. Indien een overmacht situatie langer dan zestig dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Alle reeds verrichte prestaties worden in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van IFM Systems wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.
 2. IFM Systems beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die bepaalde schade dekt. Desgewenst kan in overleg met de klant schadegevallen rechtstreeks worden afgehandeld tussen partijen. In andere gevallen zal de schade worden gemeld bij de verzekeraar voor de verdere afhandeling daarvan.
 3. Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een
  looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van IFM Systems voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 100.000 (honderdduizend euro) bedragen.
 4. Schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 1.000.000 (één miljoen euro).
 5. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan IFM Systems voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan IFM Systems voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van IFM Systems verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 6. De in artikel 15.3 tot en met 15.5 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van IFM Systems laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van IFM Systems welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 7. De in artikel 15.3 tot en met 15.5 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van IFM Systems.
 8. Tenzij nakoming door de IFM Systems blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van IFM Systems wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien klant IFM Systems onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en IFM Systems ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming te bevatten, opdat IFM Systems in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IFM Systems meldt. Bij gebreke van tijdige melding aan IFM Systems, is IFM Systems niet aansprakelijk voor bijkomende schade die voorkomen had kunnen worden als IFM Systems tijdig was geïnformeerd. Indien en voor zover dit volgens de wet is toegestaan, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen IFM Systems door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering. De vorige volzin is niet van toepassing indien de klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
 10. De klant vrijwaart IFM Systems voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door IFM Systems geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 11. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden ook voor de aansprakelijkheid voor derden die door IFM Systems bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 16 Privacy en gegevensverwerking

 1. De klant zal zich houden aan de relevante privacywet- en regelgeving die op de klant van toepassing is.
 2. IFM Systems houdt zich aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, EU 2016/679). U wordt ook verwezen naar de Privacyverklaring van IFM Systems voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Indien nodig zullen partijen een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 28, lid 3 AVG (“Verwerkersovereenkomst”).

Artikel 17 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment waarop zaken aan de klant in de macht van de klant of een hulppersoon van de klant worden gebracht.
 2. Onder zaken wordt in ieder geval verstaan: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden, documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door de klant.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn, worden er geen intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”) overgedragen. De IE-rechten op de software en gerelateerde materialen blijven bij IFM Systems. De klant ontvangt de broncode voor de software niet.
 2. Indien een partij (materialen met) haar intellectuele eigendom als vertrouwelijk heeft aangeduid of heeft gekenmerkt met auteursrechten, merken of handelsnamen, mag de andere partij die markeringen niet veranderen of verwijderen.
 3. De klant is verantwoordelijk voor de IE-rechten van de inhoud die zij anderszins verstrekt aan IFM Systems. De klant stelt IFM Systems schadeloos en vrijwaart IFM Systems tegen vorderingen van derden die stellen dat de verwerking van gegevens of andere materialen door of in opdracht van de klant hun IE-rechten schendt. Deze vrijwaring geldt op voorwaarde dat IFM Systems de verstrekte gegevens en andere materialen alleen gebruikt binnen de kaders van de overeenkomst.
 4. Indien IFM Systems bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden,
  apparatuur, know how of andere werken of materialen, over zal gaan op de klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van IFM Systems niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag
  liggende onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. IFM Systems heeft tevens het recht de algemene beginselen, ideeën en programmeertalen welke gebruikt zijn voor het vervaardigen,
  dan wel aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig werk zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor derden.
 5. IFM Systems is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen.
 6. IFM Systems is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van de klant te gebruiken in zijn (externe) communicatie.

Artikel 19 Beveiliging

 1. Indien IFM Systems op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk
  overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. IFM Systems staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan IFM Systems bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.
 2. De door of vanwege IFM Systems aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door de klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. IFM Systems is gerechtigd toegewezen toegangs- of
  identificatiecodes en certificaten te wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
 3. Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op programmatuur, apparatuur of infrastructuur die niet door IFM Systems zelf aan klant is geleverd, dan staat klant ervoor in
  dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. IFM Systems is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de
  uitvoering van deze dienstverlening. De klant vrijwaart IFM Systems tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.
 4. IFM Systems is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.
 5. De klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
 6. IFM Systems kan aanwijzingen geven aan klant met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien klant dergelijke aanwijzingen van IFM Systems of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is IFM Systems niet aansprakelijk en vrijwaart klant IFM Systems voor de schade die daardoor mocht ontstaan.
 7. Het is IFM Systems steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. De klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 20 Back-up

 1. Indien de dienstverlening aan de klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van klant omvat, zal IFM Systems met inachtneming van de schriftelijk
  overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van de klant. De frequentie daarvan wordt bij overeenkomst geregeld. Bij gebreke van afspraken over de bewaartermijn bewaart IFM Systems de back-up gedurende de bij ons gebruikelijke termijn. Wij zullen de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

Artikel 21 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zullen hun contractuele rechten en verplichtingen niet aan derden overdragen of verpanden zonder voorafgaande toestemming van de andere partij.
 2. Partijen zullen hun toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Artikel 22 Vrijwaring

 1. IFM Systems staat ervoor in dat (het gebruik van) de software geen inbreuk maakt op de IE-rechten van derden. IFM Systems zal de klant vrijwaren en schadeloosstellen voor vorderingen van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door IFM Systems ontwikkelde software of gerelateerde materialen hun IE-rechten schenden. Deze vrijwaring geldt op voorwaarde dat aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
  1. De klant informeert IFM Systems onverwijld over het bestaan en de inhoud van de vordering;
  2. De klant laat het in behandeling nemen van de vordering volledig aan IFM Systems over;
  3. De klant biedt IFM Systems alle redelijke bijstand en informatie zodat IFM Systems zichzelf in en buiten rechte tegen de vordering kan verdedigen.
 2. Als door de rechtbank wordt vastgesteld dat IFM Systems software of gerelateerde materialen de rechten van derden schenden, biedt IFM Systems de klant een functioneel equivalent als dit redelijkerwijs mogelijk is.
 3. Andere of verdere vrijwaringsplichten van IFM Systems wegens schending van de IE-rechten van derden zijn uitgesloten.

Artikel 23 Toepasselijk recht, geschillen en overige bepalingen

 1. De overeenkomsten tussen IFM Systems en de klant worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. De klant is gehouden bij eventuele geschillen in overleg te treden met IFM Systems. IFM Systems zal te allen tijde trachten een deugdelijke oplossing te vinden om het geschil op te lossen.
 3. Indien deze Algemene Voorwaarden in andere talen zijn geschreven, hebben alle versies dezelfde geldigheid. Als er sprake is van enig conflict of inconsistentie tussen de versies, is de Nederlandse versie de geldende en leidende versie.
 4. Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin IFM Systems is gevestigd.
 5. IFM Systems kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op de website.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 november 2021.

Zwolle, November 2021

 

 

WRITE TO US

Get in contact